Strona głównaNasza SzkołaStatut
   


kształcenie praktyczne - nauka w szkole

             ZAPISY DO SZKOŁY -  2021/22

kosmetyczka

Zajęcia w szkole od 1 wrzesnia 2020 - konsultacje, nauka zawodu w formie warsztatów, zabiegi kosmetyczne W PRACOWNI KOSMETYKI ( PROFESJONALNE KOSMETYKI DO ĆWICZEŃ)

 
kosmetyczki@wadowice.nsp.edu.pl


Szkoła Policealna w Wadowicach zaprasza do nauki zawodu na czasie, na miejscu, o dobrych opiniach, wysokiej zdalwalności egzaminów zawodowych, pod kierunkiem profesjonalnej kadry wykładowców. 

Rekrutacja 2021/2022 do szkoły 

na kierunki:

- technik usług kosmetycznych ( 2 lata nauki, zaocznie)


- makijaż i charakteryzacja ( 1 rok nauki, zaocznie, program autorski)


- kursy kwalifikacyjne w zawodzie kosmetyczki (dla osób, które nie zdobyły jeszcze średniego wykształcenia)

 

Chcesz założyć własną działalność - mieć swój gabinet kosmetyczny zgłoś się do naszej szkoły, gdzie uzyskasz niezbędne kwalifikacje. Szkoła gwarantuje profesjonalne wykształcenie. Czekamy na Ciebie...

facebook: NSP Wadowice

fanpage: www.facebook.com/kosmetyczki.wadowice/

 

Telefon do kontaktu w sprawie zapisu:

501 153 264

Serdecznie Zapraszam - Dyrektor Szkoły!

 

Możesz zapisać się do szkoły online - zakładka z prawej strony ekranu.

 


STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
w Wadowicach

Opracowany w roku 2005 ewaluowany w styczniu 2010 r.

Technik usług kosmetycznych nr zawodu 514[03]

Wadowice, 1 luty 2010

S T A T U T
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

w Wadowicach

Rozdział I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1.

Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach jest policealną szkołą dla dorosłych, umożliwiającą osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562). z późniejszymi zmianami (Ostatnia zmiana 26 sierpnia 2009r)

Szkoła ma swoją siedzibę w obiekcie Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach
ul. Sienkiewicza 9.

Szkoła prowadzi zajęcia teoretyczne w salach dydaktycznych i pracowniach Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, a zajęcia praktyczne w pracowni kosmetyki i sali dydaktycznej przy ul. Sienkiewicza 7. Szkoła zapewnia praktykę zawodową. Szkoła kształci
w zawodzie technik usług kosmetycznych nr zawodu 514[03] wg podstawy programowej
514{03]

Szkoła kształci w systemie zaocznym: piątek – sobota - niedziela

Okres nauczania w szkole trwa dwa lata i dzieli się na cztery semestry.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania określone w “Ustawie o systemie oświaty “ oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  a w szczególności:

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie usług kosmetycznych;

Kształtuje właściwą postawę etyczną słuchaczy pożądaną w przyszłej pracy zawodowej;

Promuje zdrowie jako wartość nadrzędną poprzez integrację programu dydaktycznego
z programem działań wychowawczych.

Przygotowuje do prowadzenia samodzielnej działalności.

W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, gabinetami kosmetycznymi.

Zapewnia słuchaczom opiekę, pomoc pedagogiczną i psychologiczną

Realizuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć szkolnych oraz praktycznej nauki zawodu.

§ 3

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej “opiekunem”. Dla zapewnienia ciągłości pracy opiekun oddziału winien prowadzić powierzony oddział przez cały cykl kształcenia.

Rozdział III

III  OSOBA PROWADZĄCA

§ 4

Osobą prowadzącą Szkołę jest Pani Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek, zamieszkała w Gorlicach przy ulicy  Ogrodowej  9/18

§ 5

Do zadań Osoby prowadzącej Szkołę należy:

nadanie szkole statutu i dokonywanie w nim zmian, powoływanie i odwoływanie Dyrektora szkoły, ustalanie wysokości czesnego i innych opłat

zarządzanie majątkiem szkoły, zatwierdzanie preliminarza wydatków finansowych szkoły, zatwierdzanie decyzji Dyrektora szkoły w sprawie: zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji, zasad i stawek ich wynagradzania oraz wewnętrznej organizacji szkoły, zapewnienie warunków działania szkoły w zakresie kadrowym i organizacyjnym w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych

Rozdział IV

IV. ORGANY SZKOŁY

§ 6

1. Organami szkoły są:

1. Dyrektor szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorząd słuchaczy.

§ 7

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad słuchaczami uczącymi się w szkole.

§ 8

Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

Kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki   pracownicze

Przedkłada do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów planów pracy szkoły, kieruje ich realizacją, składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji .

Ustala, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

Przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji słuchaczy

Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa .

Sprawuje nadzór pedagogiczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

 Podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania do szkoły oraz skreślenia z listy słuchaczy na postawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.

Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

Egzekwuje przestrzeganie przez słuchaczy i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły.

Sprawuje nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych.

Wnioskuje o wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny.

Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych.

.§ 9

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły stanowiącym
i opiniodawczym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole

3.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz
w miarę bieżących potrzeb.

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie rady pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

7. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji:

8. zatwierdza plany pracy szkoły

9. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji Słuchaczy

10. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy słuchaczy

11. opiniuje organizację pracy szkoły, w tym harmonogramy zajęć edukacyjnych

12. opiniuje  propozycje dyrektora szkoły w sprawie powierzenia przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektora niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

14. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z osobą prowadzącą szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków.

16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

17. nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste słuchaczy a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły.

§ 10

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

3. Samorząd Słuchaczy wybiera spośród siebie Radę Słuchaczy, która jest jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy.

4. Rada Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak: a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, d) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. e) Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy nimi.

6. Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

7. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.

8. Sytuacje konfliktowe organy szkoły rozwiązują wewnątrz szkoły, chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza szkoły.

9. W wypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy szkoły zgłaszają problem do Dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia
o podjętych działaniach zainteresowane strony.

10. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy Dyrektor, to strony mogą zwrócić się
z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga
w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.

11. Uchwały rady pedagogicznej prawomocnie podjęte w ramach posiadanych kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w rejestrze pt. Księga uchwał Rady Pedagogicznej.

Organ, którego winę ustalono, musi naprawić skutki swojego działania w ciągu 3 miesięcy
od ustalenia rozstrzygnięcia.

Rozdział V

V. ORAGANIZACJA SZKOŁY

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy uczą
się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym
z odpowiednim programem nauczania

2. Podstawową formą pracy szkoły są konsultacje i zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym 2-3 razy w m-cu, 2 lub 3 dni (piątek-niedziela)

3. Kształcenie w szkole o systemie zaocznym oparte jest na samodzielnej nauce słuchaczy.

4. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwa 45 minut,

5. Jednostki lekcyjne mogą być łączone z zachowaniem zasad higieny pracy słuchacza
i nauczyciela

6. Dyrektor szkoły dokonuje corocznie podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad wynikających
z programów nauczania kształcenia zawodowego.

7. Do zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zalicza się zajęcia
w pracowniach przedmiotowych oraz zajęcia praktyczne.

§.12

1. Nauka w studium trwa cztery semestry o wymiarze czasowym: I, II, III.IV semestr po 19 tygodni,

2. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie planów nauczania w terminie do końca kwietnia. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę w terminie do 15 sierpnia.

3. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa miesięczny harmonogram zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§.13

1. Szkoła zapewnia i prowadzi praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych .

2. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w grupach

3. Umowę o praktyczną naukę zawodu może zawrzeć dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.

4. Obowiązki szkoły oraz instytucji przyjmujących słuchaczy na praktyczną naukę zawodu określa Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r.w sprawie praktycznej nauki zawodu
(DZ.U. nr. 113, poz. 988 ze zm.).

5. Praktyczna nauka zawodu odbywa się zgodnie ze szkolnym rozkładem zajęć.

6. Odzwierciedleniem przebiegu praktyki jest dziennik praktyk lub inny równoważny dokument

Funkcję opiekuna praktycznej nauki zawodu pełni dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu i środki finansowe na realizację.

§.14

Dla realizacji celów statutowych szkoła dysponuje :

salami lekcyjnymi z niezbędnym wyposażeniem

pracowniami :

anatomiczno-fizjologiczną,

 kosmetyki,

pomieszczeniami administracyjnymi

Rozdział VI

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§.15

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych

Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1. określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

4. Realizuje podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i dąży do pełnego rozwoju osobowości słuchacza oraz własnej.

5. Kształci i wychowuje słuchaczy w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości oraz odpowiedzialności i szacunku do pracy.

§ 16

Zadania nauczyciela

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem słuchaczy, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej słuchacza.

2. Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, poprawność merytoryczną
i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych wychowawczych opiekuńczych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

3.  Odpowiada za bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć dydaktycznych i innych organizowanych przez szkołę.

4. Odpowiada za przestrzeganie przez słuchaczy regulaminów pracowni szkolnych

5. Bezstronnie i obiektywnie ocenia słuchaczy oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich słuchaczy.

6. Doskonali umiejętności dydaktyczno-metodyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej.

7. Informuje opiekuna oddziału, dyrekcję szkoły oraz radę pedagogiczną o wynikach dydaktycznych słuchaczy.

8. Przestrzega porządku pracy (punktualności, pełnego wykorzystania czasu zajęć, właściwego prowadzenia dokumentacji).

9. Uczestniczy w radach pedagogicznych i uroczystościach szkolnych.

10. Prezentuje właściwą kulturę ogólną oraz kulturę języka.

§ 17

Uprawnienia nauczyciela:

1. Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

2. Decyduje o ocenie bieżącej, śródsemestralnej i końcowo semestralnej postępów swoich słuchaczy.

3. Wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich słuchaczy.

§ 18

Odpowiedzialność nauczyciela:

1.Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

poziom wyników dydaktycznych w swoim przedmiocie oraz oddziałach, grupach stosownie do realizowanego programu nauczania.

stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

2. Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za:

tragiczne skutki zaistniałe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem słuchaczy na zajęciach edukacyjnych, zajęciach praktycznych lub praktykach zawodowych.

nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku słuchacza lub na wypadek pożaru.

zniszczenia lub straty elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły lub bezpośrednio przełożonych,      a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 19

. Zadania nauczyciela /instruktora/ praktycznej nauki zawodu.

1. Zapoznaje słuchaczy przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu z organizacją zakładu pracy, w którym uczniowie będą ją odbywać, z przepisami w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy zawodowej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Uzgadnia sprawy organizacyjne i zasady współpracy z placówką szkoleniową.

3. Prowadzi zajęcia praktyczne zgodnie z programem nauczania oraz harmonogramem zajęć.

4. Nadzoruje wykonanie przez słuchaczy określonych zadań, przydziela im zadania oraz kontroluje i ocenia nabyte umiejętności praktyczne w zakresie poszczególnych celów kształcenia.

5. Prowadzi dokumentację szkolenia praktycznego / dziennik zajęć, nadzoruje
i kontroluje zeszyty ćwiczeniowe słuchaczy.

6. Potwierdza odbycie zajęć praktycznych w danej placówce szkoleniowej i przekazuje dokumentację do Dyrektora szkoły

7. Po zakończeniu zajęć praktycznych ocenia słuchacza.

§.20

Zadania opiekuna roku :

Sprawuje opiekę wychowawczą nad słuchaczami,

Współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w semestrze,

 Ze względu na pełnoletniość słuchaczy, opiekun realizuje swoje zadania odpowiednio do wieku słuchaczy, ich potrzeb i problemów głównie przez rozmowę z nimi, przekonywanie
i perswazję.

W przypadku niepowodzeń szkolnych słuchacza,  bezpośrednio stara się z nimi zapoznać
i ustalić potrzeby tym zakresie,

Prowadzi dokumentację oddziału oraz każdego słuchacza /dziennik lekcyjny, arkusz ocen, indeksy, semestralne zestawienie ocen, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy.

§ 21

Uprawnienia opiekuna :

Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej
w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i właściwych placówek i instytucji oświatowych.

Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho- społecznych
i materialnych swoich Słuchaczy do kierownictwa szkoły.

.

Rozdział VII

VII. SŁUCHACZE SZKOŁY

§ 22

Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów zawodowych
i liceów technicznych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Słuchacz jest obowiązany do posiadania indeksu wg wzoru zatwierdzonego przez Ministra Edukacji, który jest dokumentem obrazującym przebieg nauki w szkole.

§ 23

Prawa i obowiązki słuchaczy wynikają z celów kształcenia

Słuchacz ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2. warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej.

3. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym.

4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych- jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce.

6. pomocy w przypadku trudności w nauce.

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych.

Słuchacz ma obowiązek:

systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w zajęciach praktycznych oraz w życiu szkoły.

przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły oraz pracowników placówek szkolenia praktycznego.

przestrzegania zasad kultury i etyki -zarówno w czasie nauki jak i w czasie wolnym od zajęć.

dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz w placówkach szkolenia praktycznego.

uregulowania wszystkich zobowiązań wobec szkoły, placówek szkolenia praktycznego poprzedzającego otrzymanie dyplomu bądź wcześniejszego przerwania nauki w szkole.

usprawiedliwienia nieobecności u opiekuna semestru osobiście w formie ustnej,
w terminie 1 tygodnia po ustaniu przyczyny nieobecności. Jeżeli posiada zwolnienie
 lekarskie powinien je przedłożyć do wglądu.

używania odzieży ochronnej podczas zajęć praktycznych ćwiczeń zgodnie  
z regulaminem pracowni lub placówki, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne.

dbaniu o schludny wygląd podczas wszystkich zajęć dydaktycznych, kierując się zasadą iż szkoła jest miejscem pracy i nauki.

zaliczania wszystkich zajęć ćwiczeniowych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ustalić z nauczycielem prowadzącym zajęcia sposób nadrobienia zaległości.

Ponadto słuchacz szkoły ma obowiązek przestrzegania:

1. zakazu palenia wyrobów tytoniowych w szkole poza wyraźnie wyodrębnionym miejscem.

2. zakazu spożywania i przebywania w szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
i środków odurzających.

3. zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas trwania zajęć dydaktycznych. W ważnych życiowych sytuacjach (oczekiwanie na wiadomość dotyczącą zdrowia, życia, bezpieczeństwa kogoś bliskiego) należy zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

§ 24

Wobec słuchaczy nie przestrzegających postanowień zawartych w statucie lub obowiązujących regulaminach stosuje się regulaminowe kary:

I stopień - upomnienie udzielone przez opiekuna klasy

II stopień - nagana udzielona przez Radę Pedagogiczną z wpisem do indeksu i arkusza

    ocen

III stopień - nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Radę Pedagogiczną z wpisem do

     indeksu i arkusza ocen .

IV stopień - skreślenie z listy słuchaczy szkoły

§ 25

słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy bez stosowania kolejnych kar
w następujących przypadkach

1.     dopuszczenia się czynu zagrażającego bezpieczeństwu osób innych.

2. spożywania alkoholu lub przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

3. dopuszczenia się wykroczeń przepisów Kodeksu Karnego i uzyskania skazującego wyroku sądowego

4. rozprowadzania, stosowania oraz przebywania w szkole w stanie wskazującym na użycie środków odurzających

nie podjęcie nauki na początku roku szkolnego lub semestru oraz przerwania nauki w trakcie roku szkolnego, bez powiadomienia dyrektora szkoły o przyczynie nieobecności w terminie
14 dni

§ 26

1. O udzielenie kary wnioskuje nauczyciel lub rada pedagogiczna.

2. Słuchacz ma prawo odwołania od udzielonej kary do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni.

3. Skreślenie słuchacza z listy słuchaczy następuje w drodze pisemnej decyzji administracyjnej dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii słuchaczy danego roku.

Słuchacz skreślony z listy słuchaczy ma prawo odwołania do Kuratora Oświaty
  w Krakowie za pośrednictwem dyrektora tutejszej szkoły w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rozdział VIII

VIII. SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

§ 27

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły.

Szkoła na swą działalność uzyskuje środki finansowe:

z czesnego od słuchaczy,

z darowizn od osób prawnych i fizycznych,

z dotacji na podstawie Ustawy o systemie oświaty.

Rozdział IX

IX. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZ SZKOLNEGO

Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562). z późniejszymi zmianami (Ostatnia zmiana 26 sierpnia 2009r)

§ 28

Zasady oceniania

Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.

Oceny są jawne dla słuchaczy,

Na prośbę słuchaczy nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w punkcie 9

Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze

Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

1/ stopień celujący · 6

2/ stopień bardzo dobry · 5

3/ stopień dobry · 4

4/ stopień dostateczny · 3

5/ stopień dopuszczający · 2

6/ stopień niedostateczny · 1

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

stopień celujący - otrzymuje słuchacz, który:

 opanował w pełni wymagania obejmujące treści programowe w danym semestrze, oraz wykazuje się osiągnięciami wykraczającymi poza program, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami wynikającymi z programu nauczania przedmiotu samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje nietypowe rozwiązania, posiada inne porównywalne osiągnięcia

stopień bardzo dobry -otrzymuje słuchacz, który:

opanował wymagania programowe pełne obejmujące całą treść nauczania określonego programu    w danym semestrze, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi je zastosować do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 stopień dobry - otrzymuje słuchacz, który:

 nie opanował w całości wymagań programowych pełnych w danym semestrze, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe, poprawnie stosuje wiadomości
i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 stopień dostateczny -otrzymuje słuchacz, który:

opanował wymagania wynikające   z podstawy programowej kształcenia ogólnego bardzo przystępne, łatwe, proste, niezbędne na danym etapie edukacyjnym, w zasadzie opanowane tylko na lekcji, wymagania te są zasadnicze w ocenie postępu słuchacza. rozwiązuje (wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności).

 stopień dopuszczający - otrzymuje słuchacz, który:

ma braki w opanowaniu wymagań wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślaj ą możliwości uzyskania przez słuchacza podstawy wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe , o niewielkim stopniu trudności.

 stopień niedostateczny - otrzymuje słuchacz, który:

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest
w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

W ocenianiu bieżącym ustala się stopnie według skali 1 do 6 bez możliwości stosowania ocen z plusem oraz minusem.

Ocenianie winno odbywać się na bieżąco. Każdy słuchacz powinien otrzymać minimum trzy oceny
z przedmiotu w trakcie semestru.

Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować słuchacza o przewidzianych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wraz z wpisem ocen do dziennika lekcyjnego.

oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,

w sytuacji gdy  zajęcia teoretyczne i ćwiczenia z jednego przedmiotu prowadzi dwóch nauczycieli, ustala się jedną uzgodnioną przez nauczycieli prowadzących ocenę

ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala, w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, opiekun praktycznej nauki zawodu
w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia  praktyczne lub praktyki zawodowe

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, także po semestrze programowo najwyższym . W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, także po semestrze programowo najwyższym.

Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

Słuchacz nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

na prośbę słuchacza nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

§ 29

Ustala się tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego

1. słuchacz może zdawać egzamin klasyfikacyjny lub egzamin poprawkowy po złożeniu prośby pisemnej do dyrektora szkoły, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2. pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

3. egzamin klasyfikacyjny oraz egzamin poprawkowy składa się w formie pisemnej oraz ustnej.

4. egzamin klasyfikacyjny oraz egzamin poprawkowy zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) ma formę  praktyczną

5. termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły

6. dla słuchacza nie klasyfikowanego ze szkolenia praktycznego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła może zorganizować w miarę możliwości dodatkowe zajęcia.

7. termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich oraz w ostatnim tygodniu ferii zimowych, także po semestrze programowo najwyższym.

8. egzamin klasyfikacyjny oraz egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora– jako przewodniczący

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.

Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

nauczyciel egzaminujący, może być zwolniony z udziału w pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym  że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.

słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły

słuchacz, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza ten sam semestr.

słuchacz może powtarzać semestr jeden raz.

§ 30

Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

Warunkiem promowania jest:

słuchacz jest promowany na semestr programowo wyższy, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

w przypadku powtarzania semestru słuchacz uczestniczy we wszystkich zajęciach edukacyjnych zgodnie z harmonogramem.

Słuchacz ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub końcowa jest jego zdaniem zaniżona.

egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną umotywowaną prośbę słuchacza zgłoszoną do dyrektora szkoły, nie później niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

stopień trudności, pytań, ćwiczeń lub zadań praktycznych musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

Tryb postępowania dla egzaminu sprawdzającego jest identyczny jak w przypadku przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego

Komisja egzaminacyjna może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu

pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu lub nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na egzaminie sprawdzającym.

Ustalona przez komisję egzaminacyjną ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczną
z zastrzeżeniem § 30 ust. 3
. Ustalona przez komisję egzaminacyjną ocena klasyfikacyjna
z egzaminu, o którym mowa w § 30 ust. 3 statutu jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 31

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności           z zakresu danego zawodu ustalanych w standardach wymagań.

Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach

 etap pisemny przeprowadza się w formie testów. Jednego sprawdzającego wiadomości
i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie. Drugiego sprawdzającego wiadomości
i umiejętności związane zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

etapu praktycznego, który polega na wykonywaniu zadania sprawdzającego praktyczne umiejętności w zawodzie.

Opis zakresu egzaminu dla danego zawodu, kryteria oceniania, formę i warunki przeprowadzenia oraz przykładowe zadania zawierają informatory.

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodowe, do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu, składa pisemną deklarację woli przystąpienia do tego egzaminu

Na podstawie złożonych deklaracji przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza informację dotyczące osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu i przesyła ją pocztą elektroniczną do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 10 stycznia

 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego:

powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego i praktycznego egzaminu nie później niż na 3 miesiące przed jego terminem oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów,

opracowuje i ogłasza wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu.

Etap pisemny egzaminu trwa 120 minut, etap praktyczny 240 minut

Zdający zdał egzamin jeżeli uzyskał:

z części pierwszej pisemnej 50 % możliwych do uzyskania punktów

z części drugi pisemnej 30% możliwych do uzyskania punktów

z części praktycznej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Rozdział X

X. WARUNKI I TRYBU PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY DO SZKOŁY

§ 32

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów .

Rekrutacja do szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

podanie – kwestionariusz wg wzoru opracowanego przez szkołę (do pobrania
w sekretariacie szkoły lub w internecie)

świadectwo ukończenia szkoły średniej,
trzy fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki, zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie MZiOS z 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, Słuchaczy tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 767). Skierowanie na badania lekarskie pobiera się w sekretariacie szkoły.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do 25 sierpnia

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

. § 33

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

Do szkoły może być przyjęty słuchacz innej szkoły o tym samym kierunku kształcenia, jeżeli ma zaliczony co najmniej jeden semestr nauki i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

§ 34

III. Informacje porządkowe.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły.

Rozdział XI

XI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Szkoła posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę szkoły.

2. Szkoła ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem w otoku: Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

5. Zmiany w statucie jak też decyzja o likwidacji szkoły nalezą do kompetencji Osoby prowadzącej Szkołę.

O decyzji dotyczącej likwidacji szkoły Osoba prowadząca Szkołę jest zobowiązana na sześć miesięcy przed likwidacją powiadomić słuchaczy, a akta i dokumentację przekazać protokolarnie do Organu nadzorującego Szkołę.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r.

 
 
Aktualności   |    Nasza szkoła   |    Kierunki kształcenia   |    Plan nauczania   |    Rekrutacja   |    Kontakt Niepubliczna Szkoła Policealna

Ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

tel.: 33 82 348-53
kom: 501 153 264

e-mail: kosmetyczki@wadowice.nsp.edu.pl

Copyright 2010 KSD Semeks.com.pl. All Rights Reserved
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info